រលាយហើយ ពលរដ្ឋរកឃើញថា អ្នកកា​​ប់​បំផ្លាញព្រៃឈើ គឺជាប្រធានសហគមន៍ការពារព្រៃឈើ និងអាជ្ញាធរនៅក្នុងភូមិសោះ

ប្រជាពលរដ្ឋ អះអាងថា ពួកគាត់ បាន នាំគ្នាផ្តិតមេដៃ ប្រមាណជាង ៣០០ គ្រួសារ សំណូមពរ ឲ្យថ្នាក់ លើជួយ ដោះស្រាយ ដោយសុំដក តំណែង លោក អ៊ឹម ពៅ មេភូមិទន្សោងធ្លាក់ និង លោក យ៉ា ស្មាក់ ប្រធានសហគមន៍ ការពារ ព្រៃឈើ ប្រាសាទ ទឹកខ្មៅ តាំងពីយូរ ណាស់ ហើយ តែស្ងាត់ ឈឹង អត់មាន អ្នកដោះស្រាយ.!។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពល រដ្ឋ បន្តទៀតថា ពួកគាត់បាននាំគ្នា ផ្ដិតមេដៃ ប្ដឹងទៅថ្នាក់ ដឹកនាំ ជាយូរណាស់ មកហើយ ប៉ុន្តែស្ងាត ឈឹម មិនដឹងថាឯកសារមេដៃទាំ ងនោះ នៅកប់ ត្រឹមណា.? បើតាមប្រជាពលរដ្ឋកម្មវត្ថុ: នៃបណ្ដឹង មានមូលហេតុច្រើន យ៉ាង ចំពោះ ឈ្មោះ យ៉ា ស្មាក់ ជាប្រធានសហគមន៍ ព្រៃឈើប្រាសាទ ទឹកខ្មៅ និង ឈ្មោះ អ៊ឹម ពៅ មេភូមិទន្សោងធ្លាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី១,ពីបទ់ឃុបឃិត គ្នាបើ ក ដៃឲ្យឈ្មួញ កា.ប់.បំ.ផ្លាញព្រៃ.ឈើ.នៅក្នុងព្រៃ.សហគមន៍ ប្រាសាទទឹកខ្មៅ ដឹកលក់.ធ្វើអាជីវ.កម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ទី២,ក្រុមមេភូមិនិង.មេសហគន៍ ទាំងនេះ យកតួនាទីជា សមត្ថកិច្ចផង និង.ជាឈ្មួញ រកស៊ីឈើផង ចាប់.ប.ង្ក្រា.បគេ ហើយបែជា.យកឈើទៅ.លក់ដោយខ្លួនឯងផ ង រីឯប្រជាពលរដ្ឋ រកស៊ីបន្តិ បន្ទួច ឬដឹកឈើ យក.ទៅជួសជុលធ្វើផ្ទះមិនបានទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទី៣,ឈ្មោះ យ៉ា ស្មាក់ ប្រធានសហគមន៍ ព្រៃឈើ.ប្រាសាទទឹកខ្មៅ និង ឈ្មោះ អ៊ឹម ពៅ មេភូមិទន្សោងធ្លាក់ យក.អំណាចនិងតួនាទីរបស់ខ្លួន ទៅរំ..លោ.ភ.យកដី របស់រដ្ឋរាប់សិប.ហិក.តាទុកលក់។ -ប្រើអំណាច គំ.រា.មកំ.ហែង ដក.ឯកសារ ពាក់ព័ន្ធដីធ្លី របស់ប្រជា ពលរដ្ឋ.ស្លូត ត្រង់យក.ទៅទុក ហើយបង្កការ ញុះញុង.បក្ខពួកនិយម អ្នកមានលុយ មាន អំណាច ទៅរំ.លោ.ភ.យកដី របស់.ប្រជាពលរដ្ឋ ចែកគ្នា។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

-ប្រើអំណាច.តួនាទី ទៅគំ.រា.មកំ.ហែ.ងដ.ក.យកដីធ្លី ទៅឲ្យអ្នកនេះ.ឬអ្នកនោះ តាមតែ.អំពើចិត្ត ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋ.ក្ដៅក្រហា.យ ប.ង្កប៉ះ ពាល់.យ៉ាង ខ្លាំង.ដល់សេចក្ដីសុខ និងសន្តិភាពផ្លូវចិត្ត ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្ដម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ឱម យិនទៀត ប្រធានអង្គភាព.ប្រឆាំង.អំពើពុ.ក.រលួយ បានធ្លាប់.មានប្រសាសន៍ ថា ព័ត៌មានមិនមែន.ជាភស្ដុតាង នោះទេ ប៉ុន្តែវាជាត.ម្រុយដើម្បីឈាន.ទៅរកភស្ដុ តាង ជាថ្មីម្ដង.ទៀតនេះ ដើម្បីឆ្លើយ.តបព័ត៌មានខាងលើ ហើយ ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មាន ពិត និងយុត្តិធម៌នោះ ប្រជាពល រដ្ឋអំពាវនាវ តាមរយៈ សារព័ត៌មាន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្នើសុំថ្នាក់ដឹកនាំ ជាពិសេស ឯកឧត្តម វ៉ា ថន អភិបាលនៃគណៈអភិបាល ខេត្តក្រចេះ គួរចាត់វិធាន និង ដាក់ការ.ស៊ើអង្កេតអោយបានស៊ីជម្រៅ.ពិនិត្យមើល លទ្ធភាព និងដោះស្រាយទា.ន់ពេល វេលា ចំពោះបុគ្គលទាំង ពីរនាក់ ដែល.ធ្វើឱ្យប្រជាពល រដ្ឋមានការថ្នាំងថ្នាក់ ដល់ពេល ខឹង.គោ វា.យ.រទេះនោះ ៕

Related posts