ទីបំផុត ច្បាប់ស្តីពីរបបសន្តិសុខសង្គម ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ ជាផ្លូវការហើយ

ច្បាប់ស្តីពីរប​​​​បសន្តិសុខស​ង្គម ត្រូវបានព្រះក​រុណា​​​​​​ជាអង្គម្ចាស់​​​​​​​​​​ជីវិ​​​​​​តលើត្បូង ទ្រង់ឡាយព្រះ​ហស្តលេខាប្រកា​សឱ្យប្រើកា​​​​​​​​​​​​​លពីថ្ងៃទី០២ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៩​​។ច្បាប់ស្តីពីរប​​​​​​​​​​​បសន្តិសុខ​សង្គម មានគោលបំ​ណងបង្កើតឱ្យមានរបបសន្តិសុខ​សង្គមក​​​​ម្ពុជា ដើម្បីធានាឱ្យមានស​មធម៌ និង​​​​​​​​សាមគ្គីធម៌ និ​ងដើម្បីលើក​​​​​​​​​​​​កម្ពស់សុ​ខុ​​​​​​​​​មាល​​​​​​​​ភាព និង​ជីវភា​​​​​​​​ពរបស់ប្រជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ពលរដ្ឋ។ច្បាប់ស្តីពីរ​​​​​​​​​​​​​ប​​​​​​​​​​ប​​​​​​​​​​សន្តិសុខសង្គមនេះ មាន​​​​​​​​​​​១​​​​​​​​​​១ជំពូ​​​​​​​​​​​​​​​ក និងចែ​ក​​​​​​​​​​​ចេ​​​​​​​​​​​​​ញជា​​​​​​​​​១០​​​​​៧មាត្រា៕

Related posts